MISCIBLE TECHNOLOGY Co.,Ltd
HOME ABOUT US PRODUCTS ENGINEERING R&D
REFERENCE VIDEO TRAINING NEWS / UPDATE CONTACT US

DESIGNER & CONSULTANT
บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงาน Agitator, บริการ รับออกแบบ และ เป็นที่ปรึกษา งาน Agitator ทุกรูปแบบ สำหรับลูกค้าที่ต้องการว่าจ้างเฉพาะงานออกแบบ, จัดทำแบบกลางเพื่อการเสนอราคา, งานตรวจสอบและควบคุมงานผลิต, รวมถึงงานรับผิดชอบ, รับประกันผลการผสม และ รับประกันเวลาในการผสมให้ได้ตามความต้องการของกระบวนการ

ขอบข่ายงาน

1. บริการให้คำปรึกษาเพื่อเลือกเครื่องกวนที่ถูกต้อง (Consulting)
2. บริการให้ข้อมูลด้านวิศวกรรมสำหรับงานเครื่องกวน, เครื่องผสม, ถังผสม (Engineering)
3. บริการให้ข้อมูลสำคัญในการออกแบบและผลิตเครื่องกวน, เครื่องผสม, ถังผสม (Design Data)
4. บริการให้รายการคำนวณการออกแบบเครื่องกวน (Calculation Data)
5. จัดทำแบบกลางสำหรับประมูลราคา พร้อมทำแบบสำหรับผลิต (Shop Drawing)
6. รับประกันการผสมตามความต้องการของกระบวนการ (Mixing Guarantee)
7. จัดทำคู่มือซ่อมบำรุงหลักทดสอบระบบแล้วเสร็จ (Maintenance Manual)

ขอบข่ายความรับผิดชอบ

ในกรณีว่าจ้างให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบงาน Agitator, บริษัทฯ จะเริ่มจากการเลือกชนิดของใบกวน (Impellers) ให้ถูกต้องและตรงกับพฤติกรรมของของเหลวที่ต้องการผสม (Rheology) จากนั้นบริษัทฯ จะมีการแสดงรายละเอียด้านการคำนวณอย่างละเอียด ในส่วนของ การคำนวณขนาดของต้นกำลัง (Power Absorb Calculation), การออกแบบและคำนวณความเร็วที่เหมาะสมกับกระบวนการ (Tip Speed Design), การคำนวณขนาดของเพลาใช้งาน (Shaft Calculation) และ การคำนวณค่าสำคัญด้านกลศาสตร์ของไหล (Hydraulic Data), ทั้งนี้บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลจากเครื่องกวนที่มีต่อกระบวนการผลิตทุกอย่าง ยกตัวอย่างเช่น ความรับผิดชอบต่อขนาดของมอเตอร์ที่เลือกใช้, ความรับผิดชอบต่อระยะเวลาในการผสม, และ ความรับผิดชอบต่อรายละเอียดด้าน Mechanical ทั้งหมด เช่น Bearing, Shaft ฯลฯ

อัตราค่าว่าจ้างงานออกแบบ

1. พิจารณาจากมูลค่ารวมของโครงการ
2. พิจารณาจากมูลค่าของ Product ในกระบวนการผสม (กรณีเป็น Batch Mixing)
3. พิจารณาจากมูลค่าของวัสดุและอุปกรณ์ของ Agitator

MACHINE SERVICE
บริษัทฯ มีบริการ รับซ่อมบำรุง, ตรวจเช็ค เครื่องจักร โดยเฉพาะเครื่องจักรด้าน Agitator, Mixing Tank, Mixer Machine ฯลฯ โดยบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญด้านงานดังกล่าว และ ยินดีให้บริการลูกค้า โดยลักษณะงานที่รับคือ การเซ็นสัญญารายปี สำหรับการตรวจเช็ค, เปลี่ยนอุปกรณ์ และ ซ่อมบำรุง, ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ลูกค้าจะได้รับบริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ถูกต้องตามหลักการเชิงเทคนิค และ กรณีมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญด้านงาน Agitator พร้อมยินดีให้คำปรึกษา และ ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ พร้อมรับประกันผลการทำงานหลังปรับปรุงประสิทธิภาพ

BACK

Contact : Miscible Technology Co., Ltd / Tel: 091.7400.555, 02.548.0414-5 / Fax: 02.548.0413 / Email: miscible@miscible.co.th