MISCIBLE TECHNOLOGY Co.,Ltd
HOME ABOUT US PRODUCTS ENGINEERING R&D
REFERENCE VIDEO TRAINING NEWS / UPDATE CONTACT US


ENGINEERING DESIGN FOR AGITATOR
การใช้วิธีการทางวิศวกรรมเพื่อการออกแบบ AGITATOR
[1]. การวิเคราะห์ PRODUCTS PROPERTIES : โดยอาศัยหลัก Rheological Properties ของของเหลว เพื่อให้การออกแบบใบกวน และ การเลือกใบกวน ทำได้ถูกต้องตามกระบวนการมากที่สุด, ลดปัญหาการกวนไม่เข้ากัน, ลดปัญหาด้าน Mixing Time ฯลฯ
[2]. ABSORB POWER CALCULATION : การคำนวณกำลังใช้งานจริงของ Agitator เพื่อให้การเลือกขนาดของมอเตอร์ ที่เหมาะสมกับกระบวนการ และ เหมาะสมกับ Mixing Time ที่ต้องการ, ลดปัญหากำลังมอเตอร์ไม่พอ และ ป้องกันปัญหากระแสเกินจากการใช้งาน และ รวมไปถึงการประหยัดพลังงานที่ใช้ของ Agitatior
[3]. MECHANICAL DESIGN : การคำนวณระบบส่งกำลัง, การคำนวณภาระแรงบิดที่เกิดกับเพลาส่งกำลัง, การคำนวณและเลือกชนิดของ Coupling ส่งกำลังที่ถูกต้องและตรงกับแรงบิดต้นกำลัง, การคำนวณและเลือก Bearing ฯลฯ เพื่อลดปัญหาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชิ้นส่วน ของ Agitator, ลดภาระการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ฯลฯ
[4]. FLUID MECHANIC ANALYSIS : การคำนวณ และ การแสดงค่าทางกลศาสตร์ของไหล ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน Agitator เช่น Reynolds Number / Pumping Capacity / Quality Number / Pumping Number เป็นต้น, ทั้งนี้ยังใช้การวิเคราะห์ค่า Shear Rate และ ใช้สมการ Bernoulli หาความสัมพันธ์ของความเร็ว Inlet และ Outlet ของใบกวนอีกด้วย
[5]. CFD ANALYSIS : บริษัทฯ กำลังจะดำเนินการนำการวิเคราะห์ CFD มาใช้กับงานของบริษัทฯ อย่างจริงจัง เพื่อให้การ Simulation ด้าน Agitator สามารถทำนายแนวโน้มได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

ENGINEERING DESIGN FOR TANK AND VESSEL
การใช้วิธีการทางวิศวกรรมเพื่อการออกแบบ TANK AND VESSEL
[1]. การใช้มาตรฐานในการออกแบบ / คำนวณ / ผลิต ถัง อ้างอิงตาม CODE ต่างๆ เช่น ASME / API ทั้งนี้รวมไปถึงการออกแบบ อุปกรณ์ ที่ใช้ร่วมกับถัง เช่น Air Vent / Side Manhole / Handrail / Lugs / Legs / Hing และ อื่นๆ พร้อมทั้งการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแนวเชื่อมประเภทต่างๆ
[2]. HEAT TRANSFER : การคำนวณ และ ออกแบบระบบการให้ความร้อน และ ระบายความร้อน ใน Heating / Cooling Tank เป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อการเพิ่ม/ลด ความร้อนในกระบวนการผลิตที่ได้เวลาตามต้องการ, เลือกอุปกรณ์แหล่งจ่ายความร้อน เช่น Heater ที่ถูกต้อง และ ไม่สิ้นเปลืองพลังงานมากเกินความจำเป็น
[3]. WELDING OF PRESSURE VESSEL : ใช้มาตรฐานการออกแบบแนวเชื่อมตามวิธีการเชื่อมถังรับแรงดัน ทำให้ได้ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแนวเชื่อมที่ดีกว่า, การออกแบบ Joint Efficiency อ้างอิงตาม Code UW-12, รวมถึงการออกแบรอยต่อเชื่อม และ ตำแหน่งรอยต่อเชื่อม ให้เป็นไปตาม Code ที่ใช้ในถังรับแรงดัน ไม่ว่าถังใบนั้นจะเป็นถังรับแรงดันหรือไม่รับแรงดันก็ตาม ทั้งนี้เพื่อให้ประสิทธิภาพของงานเชื่อมออกมาดีที่สุด

ENGINEERING DESIGN FOR PIPING
การออกแบบระบบท่อของบริษัทฯ อ้างอิงตามหลักและข้อบังคับตามมาตรฐาน วสท. ในทุกด้าน, ด้านการใช้หลักการทางวิศวกรรมสำหรับงานระบบท่อ เช่น การคำนวณหาขนาดของท่อ, การออกแบบ และ เลือกอุปกรณ์ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ที่ถูกต้องตามหลักการวิศวกรรม เพื่อลดปัญหาและป้องกันปัญหาต่างๆในระบบท่อ อาทิ ป้องกัน Water Hammer / ลด Pressure Drop ในระบบ / การออกแบบระบบท่อเพื่อลดแรงเสียดทานภายใน, การติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ Pump ที่ถูกต้อง, ทั้งนี้เนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ ถังผสมตามกระบวนการผลิต ก็จะทราบเรื่องการตรวจสอบ และ ติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าต่างๆในระบบท่อ เช่น วัดแรงดัน, วัดอุหภูมิ, วัดอัตราการไหล ฯลฯ ในจุดที่ถูกต้องและเหมาะสม

เนื่องด้วยบริษัทฯ ออกแบบ และ รับงานระบบ Factory Automation ทำให้มีความเข้าใจถึงการเลือกอุปกรณ์ด้านระบบวัดคุม มาติดตั้งในระบบท่อเพื่อให้สอดคล้องกับระบบ Automation ส่งผลให้การทำงานต่อเนื่องกัน อีกทั้งยังแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องและถูกจุดอีกด้วย

STANDARD EQUIPMENT
การใช้วิธีการทางวิศวกรรม ในการเลือกอุปกรณ์ เพื่อการผลิต และ ประกอบเครื่องกวน, ถัง, ระบบท่อ ฯลฯ
[1]. มาตรฐานการเลือกใช้ Induction Motor : พิจารณาถึงมาตรฐานพื้นฐานที่ต้องมี เช่น Standard ประกอบและติดตั้งแบบ IEC, ค่าป้องกัน IP, Insulation Class, Bearing เป็นต้น
[2]. มาตรฐานการเลือกใช้ Explosion Proof / Frame Froof Motor: พิจารณาถึงระดับการป้องกันการระเบิดตามมาตฐานเทียบกับข้อมูลจำเพาะของสารเคมี และ ต้องมี Certificate รับรองถึงมาตรฐานการผลิตจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก
[3]. มาตรฐานการเลือกใช้เหล็กกล้าคาร์บอน : การเลือกเหล็กกล้าคาร์บอน พิจารณาถึงส่วนที่จะนำไปใช้ในการรับแรงเป็นสำคัญ เช่นรับแรงจากแรงดัน, รับแรงจากแรงบิด, รับแรงจากแรงกด เป็นต้น ต้องเลือกวัสดุ หรือ เกรด ที่มีความสอดคล้องกัน
[4]. มาตรฐานการเลือกใช้แสตนเลส : การเลือกแสตนเลส พิจารณาถึงส่วนที่จะนำไปใช้ในการรับแรงเป็นสำคัญ เช่นรับแรงจากแรงดัน, รับแรงจากแรงบิด, รับแรงจากแรงกด เป็นต้น ต้องเลือกวัสดุ หรือ เกรด ที่มีความสอดคล้องกัน, อีกทั้งยังต้องคำนึง ถึง ค่าความกัดกร่อนของสารเคมีด้วย และ นำมาเทียบ, เลือกใช้ แสตนเลส เกรดที่ทนต่อการกัดกร่อนดังกล่าว
[5]. มาตรฐานการเลือกใช้ Bearing : เลือกจากลักษณะของการรับแรงประเภทต่างๆของงาน ต้องสอดคล้องกับลักษณะการรับแรงของ Bearing, และ ยี่ห้อเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเลือก Bearing

INSTALLATION
การติดตั้งงาน และ การเตรียมพื้นที่ก่อนเริ่มการติดตั้งงาน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทฯ นั้นคำนึงถึงอันดับแรก เนื่องด้วยเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนังงานของบริษัทฯเอง และ ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพื้นที่หน้างานของลูกค้า, ทั้งนี้บริษัทฯ ยินดีทำตามข้อตกลงด้านความปลอดภัยของลูกค้าอย่างเคร่งครัด อีกทั้งบริษัทฯ ก็มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์,เครื่องมือ,พนักงาน อาทิเช่น บริษัทฯมีพนักงานที่ผ่านการอบรม Confined space ประเภท 4 ผู้ อยู่หลายคน, อุปกรณ์ผ่อนแรงผ่านการตรวจสอบและมีใบรับรองการตรวจสอบ, ตู้สนามที่ปลอดภัยผ่านการตรวจสอบอุปกรณ์ทางไฟฟ้า, การกั้นพื้นที่ทำงานกรณีงาน Hot Work, ทั้งนี้รวมไปถึง รถเครน, รถเฮียบ ฯลฯ ที่มีใบรับรองการตรวจสอบอุปกรณ์ เป็นต้น

WELDING TEST
การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแนวเชื่อมแบบไม่ทำลาย
เนื่องด้วยงานที่บริษัทฯ ออกแบบและผลิต เป็นงานที่เกี่ยวข้องการงานเชื่อมโลหะ และ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการรับแรง ไม่ว่าจะเป็นการรับแรงด้าน Dynamic ของงาน Agitator หรือ การรับแรงด้าน Static ของ Tank / Vessel ล้วนแล้วแต่จำเป็นต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของแนวเชื่อมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแนวเชื่อมนั้นมีความสมบูรณ์ตามที่ได้ออกแบบแนวเชื่อมรับแรงไว้, ตัวอย่าง ความสำคัญของการตรวจสอบแนวเชื่อมของบริษัทฯ เช่น แนวเชื่อมจุด Shaft Flange for Upper/Lower เพื่อใช้ในการส่งกำลังใบกวน, แนวเชื่อม Haft Pipe for Heating/Cooling Tank เป็นต้น

มาตรฐานการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแนวเชื่อม (พร้อมใบ Certificate) : PT Test / RT Test / UT Test / Vecuum Test

Contact : Miscible Technology Co., Ltd / Tel: 091.7400.555, 02.548.0414-5 / Fax: 02.548.0413 / Email: miscible@miscible.co.th